top of page

Visie

Wij gaan uit van het spelende en het actief lerende kind. Bij jonge kinderen is doen, ontdekken en ervaren leidend. Bij oudere kinderen staat de ontwikkeling van de cognitie steeds meer centraal. We hebben daarbij aandacht voor vaardigheden als lef, volharding, zelfstandigheid en veerkracht. Spel en interactie zijn de sleutels voor de ontwikkeling. Activiteiten hebben alleen het gewenste effect als ze zinvol en betekenisvol zijn voor het kind. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten ondersteunen samen vanuit het belang van de kinderen met kennis vanuit verschillende disciplines de ontwikkeling van de kinderen.

Iedere medewerker is in staat om het perspectief in te nemen van het kind zodat ieder kind zich gezien, gehoord, gekend en begrepen voelt en niet één kind wordt buitengesloten.

Procesgericht goed onderwijs vindt plaats in een lerende organisatie waarin medewerkers en ouders, maar ook de leerlingen zelf willen weten hoe ze ervoor staan. De keuzes die worden gemaakt ten behoeve van het ontwikkelproces en de resultaten, worden naar hen en overheden verantwoord.

Kindgericht onderwijs

Iedere medewerker is in staat om te denken en te handelen vanuit het perspectief van het kind opdat ieder kind zich gehoord, gezien en erkend en geaccepteerd voelt.
De basis van ons werk is de pedagogische relatie tussen kind, leerling, ouders en medewerker IKC. Alleen als die relatie aanwezig is, wordt het mogelijk om te leren, te onderwijzen en op te voeden. Allereerst willen wij de kinderen leren kennen en begrijpen: Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Wat hebben ze nodig? Samengevat is de kindgerichte benadering als volgt:

  • Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

  • Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.

  • De focus van het handelen is gericht op het bevorderen van de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie.

  • De ontwikkeling van het kind staat centraal; de basis ligt in de basiskenmerken (emotioneel vrij; ondernemend; nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben) de betrokkenheid en zelfsturing van het kind.

  • Het onderwijsaanbod is breed (hoofd-hart-handen), betekenisvol en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen.

  • De onderwijsprocessen kennen variaties in leerroutes en werkvormen.

  • De onderwijsorganisatie wordt meer flexibel en wordt ondersteund door ICT.

  • De wijze waarop kindgericht onderwijs wordt vormgegeven en het tempo waarin, zijn keuzes die door de school gemaakt worden.

IMG_5627.jpg

Visie op opvoeden

We zijn respectvol en open naar elkaar en zijn ons ervan bewust dat wij via onze eigen houding en communicatie een model zijn voor de kinderen. Wij voeden kinderen positief op. We benaderen elkaar met warmte en duidelijkheid. Dat betekent dat wij op een opbouwende manier omgaan met het gedrag en de emoties van kinderen. De nadruk ligt op goed luisteren, sensitief zijn en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. De waarden respect, integriteit en openheid vormen het uitgangspunt in het omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. We streven naar een warme en betrokken samenwerking met ouders.

Het Kindcentra is de hele dag en bijna het hele jaar open en verzorgt een aanbod voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Voor de kinderen is er naast de kernvakken ruimte voor andere bezigheden zoals; sport en bewegen, samen koken, eten, muziek, cultuur, denksporten, techniek, milieueducatie in een gezamenlijke tuin. En tijd voor jezelf om iets te doen waar je zin in hebt. Daarbij zijn leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakspecialisten, ouders met expertise en speciale talenten betrokken. De rijke dagarrrangementen waar kinderen gebruik van kunnen maken worden georganiseerd van 14 tot 19 uur en sluiten aan op het continurooster. We houden rekening met afwisseling van geplande activiteiten, vrije tijd, ruimte voor eigen keuzes en planning, afwisseling van zinvol en betekenisvol, levensecht leren, ruimte voor genieten, spelen, eten, vieren en alleen mogen zijn.

bottom of page