top of page

Identiteit

De Prins Willem van Oranje is een Christelijke school.

Als school zijn wij een samenleving in het klein. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Dat zie je ook terug in onze populatie. We zijn een open en gastvrij. Een plaats waar je rust en warmte ervaart. Een plek waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.


We bereiken dit door onze kernwaarden actief uit te dragen. Medewerkers geven in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en elkaar het goede voorbeeld. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en tonen respect voor de wereld om ons heen. Dit doen we vanuit de Christelijke identiteit en de daarmee samenhangende waarden. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers de Christelijke identiteit respecteren. We vinden elkaar in gemeenschappelijke waarden zoals betrokkenheid, respectvol omgaan met elkaar, solidariteit, gastvrijheid en aandacht voor de ander.

Iedere professional brengt zijn of haar eigen expertise en talenten mee en is gericht op samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. De professionals vormen één team.


We werken actief aan een veilige school. Een plaats waar iedereen kan en mag zijn. We brengen kinderen basiskennis, vaardigheden en houdingen bij die ze nu en straks nodig hebben om actieve en positieve bijdrage  te leveren aan onze samenleving. Sociaal emotioneel leren heeft hierin een belangrijke plaats. Op school, de kinderopvang en de BSO werken we eenduidig  met regels, waarden en normen. Dit versterkt de relatie tussen school en opvang, in die zin dat gedragsverwachtingen helder en eenduidig zijn.                     

IMG_5679_edited.jpg
bottom of page