Verlof aanvragen

Als u verlof aanvragen wil dan graag onderstaande document volledig invullen en ondertekend inleveren bij de directie.

Uitleg over de verlofaanvraag

Het uitgangspunt is dat elke ingeschreven leerling elke schooldag naar school gaat. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de leerling niet naar school hoeft. Extra verlof wordt alleen toegestaan als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad, begrafenis of jubilea (zie bijlage). 

Vakantie is of gezinsactiviteiten zijn geen reden voor het toestaan van extra verlof. De vakantie dient te worden opgenomen in de schoolvakanties. Er zijn evenwel zeer incidenteel situaties denkbaar waarin dit niet mogelijk is. Een tweede vakantie is dit zeker niet. 

Aanvragen om extra verlof buitenom de toegestane dagen, dient u minimaal 1 maand vooraf schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school.

De aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar bij de administratie van de school.

De directeur beslist op het verzoek nadat deze advies heeft ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. Betreft het een verzoek van buitenom de toegestane dagen (zie bijlage), dan beslist de leerplichtambtenaar. Alvorens de leerplichtambtenaar het besluit neemt, vraagt hij advies aan de directeur van de school.