Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. U kunt dit het beste eerst
doen met de groepsleerkracht en indien nodig met de directie. We zullen dan altijd samen streven naar
een goede oplossing.

Als dit overleg geen oplossing biedt, dan is de bovenschools directeur de persoon waar u officieel met
uw klacht terecht kan.

Heeft uw klacht verdere consequenties, dan kan uw klacht in behandeling genomen worden door een
klachtencommissie. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Primair en
Voortgezet Onderwijs ingesteld door de vereniging Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs.
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl