Peutergroep

Peutergroep
Sommige kinderen zijn voor hun vierde verjaardag toe aan meer uitdaging of vinden het fijn een langere tijd te kunnen wennen aan groep 1. Daarentegen zijn er ook kinderen van vier die nog veel behoefte hebben aan een meer speelse aanpak. Met de gezamenlijke activiteiten van de peuter- en kleutergroep kunnen we voor alle kinderen onderwijs en zorg op maat organiseren. Een beetje eerder ‘kleuteren’ kan en langer ‘peuteren’ mag. “Het Kootertje” en de “Prins Willem van Oranjeschool” werken intensief samen tijdens de gezamenlijke activiteiten van de peuter & kleutergroep (startgroep A).

De peutergroep en de jonge kleutergroep hebben elk hun fysieke eigen groep en ontmoeten elkaar doormiddel van activiteiten waardoor een ononderbroken ontwikkellijn mogelijk wordt. Deze gezamenlijke activiteiten omvatten per week ongeveer vijf uur op week basis. U kunt hierbij denken aan kortere kringmomenten, VE, vieringen, muziek, voorlezen, spelmomenten, spel, vieringen, voorbereiden en aanleren van bepaalde routines waardoor de doorstroom naar de startgroep A vrijwel naadloos verloopt (ononderbroken ontwikkellijn).

Elke groep uiteraard begeleid door deskundige medewerkers conform de wet en regelgeving.

Zowel de peutergroep als de startgroep A worden qua ritme en dagindeling specifiek vormgegeven naar de behoeftes van de kinderen.

Het maximale aantal kinderen dat deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten is vijfentwintig. De personele inzet is afhankelijk van de deelnemende kinderen bijvoorbeeld acht peuters en zeventien kleuters (één pedagogisch medewerker en één groepsleerkracht). Tijdens de VE momenten is de groep waarmee aan VE gewerkt wordt maximaal acht kinderen op één medewerker, de overige kinderen in de groep worden op dat moment opgevangen door een extra beroepskracht.

Omvang uren Peutergroep

De peutergroep vanuit “Het Kootertje” (drie jarigen) is van ma tot vr van 8.25 tot 12.00 uur (3,5 uur per dag conform de gemeentelijke regels VE en peuterspeelzalen beleid). Totaal maximaal 17,5. Per week worden er minimaal 16 uren besteed aan VE activiteiten. De peutergroep is gevestigd in een eigen ruimte (afsluitbare groepsruimte) waar er per peuter minimaal 3,5 m2 beschikbaar is. De groepsruimte voldoet aan de eisen van de wet kwaliteitseisen kinderopvang. De ruimte is in de directe nabijheid van de groep met jonge kleuters (de startgroep A). Door deze fysieke nabijheid is het eenvoudig om gezamenlijk een activiteit vorm te geven.

Op de peutergroep is een pedagogisch medewerker aanwezig conform de norm (1 op maximaal acht kinderen) zie bijlage III. Conform de wet en regelgeving is de maximale groepsgrote van de peutergroep begrensd door het aantal vierkante meters. De peuters werken met Puk & Ko (VVE gecertificeerde programma’s volgens het NJI) en vanaf 3 jaar en 4 maanden ook met de methode Onderbouwd (naast Puk & Ko). Het gebruik van deze methodes zorgt ervoor dat instructiemomenten in de sfeer van het jaar en betekenisgericht aangeboden kunnen worden.

Groep A van de basisschool

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar naar school komen, zij kunnen 3x tot 12.00 uur en 1x tot 14.00 uur wennen voor hun 4e verjaardag en komen in de startgroep A. Op deze manier kan het kind rustig kennismaken met de school, de leerkracht en de andere kinderen. Ouders kunnen hun kind naar de klas brengen en nog even bij hun kind in de klas blijven. In de startgroep A werken de kinderen aan vaardigheden die gericht zijn op de doorstromen naar groep 1-2.

De ontwikkeling van alle kinderen in de startgroep A wordt gevolgd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem KIJK en Onderbouwd.

We zorgen dat de basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden) worden gewaarborgd.

Emotionele veiligheid:

We reageren op een sensitieve en responsieve manier op de kinderen.
We hebben respect voor de autonomie van de kinderen, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen worden gesteld.

Persoonlijke competentie:

We zorgen met de structuur van Onderbouwd en het aanbieden van verschillende materialen, activiteiten en spel dat we aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Sociale competentie:

Met behulp van methode KWINK begeleiden wij de kinderen in het opdoen van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Overdracht van normen en waarden:

We zorgen voor structuur met een zichtbare dagindeling en houden ons aan gemaakte afspraken binnen de school. We communiceren met de ouders via klasbord, mail en persoonlijk gesprek.

Deelname aan de gezamenlijke activiteiten van de peuter & kleutergroep.

Criteria ontwikkelingsniveau deelname aan de gezamenlijke activiteiten. De basiskenmerken volgens KIJK! dienen in orde te zijn. Met als richtlijn het kind zit goed in zijn vel en voelt zich op zijn gemak ik de groep. Het accent wordt gelegd op de cursief gedrukte criteria. De onderstaande criteria gebruiken we.

Met betrekking tot vrij zijn van emotionele belemmeringen:
1. Durft zelf keuzes te maken.
2. Begint uit zichzelf met een activiteit.
3. Doet mee met een kringgesprek.
4. Geeft bij het bespreken van een activiteit zijn eigen mening.
5. Voelt zich veilig in een kleine groep.
6. Voelt zich veilig in een grote groep.
7. Is open in contacten met andere kinderen.
8. Is open in contacten met de pedagogisch medewerker.
9. Aanvaardt aandacht in de vorm van een pluim of een troostend woord.
10. Past zich gemakkelijk aan wisselende situaties aan.

Met betrekking tot nieuwsgierig en ondernemend zijn:
1. Heeft zin in het werken met ontwikkelingsmaterialen.
2. Heeft plezier in spel en werken met constructiematerialen.
3. Gaat actief in op wat het in de omgeving waarneemt; voorwerpen uit de omgeving hebben een grote aantrekkingskracht.
4. Zoekt nieuwe uitdagingen; streeft andere oplossingen dan de ‘gebruikelijke’ na; pakt naar onbekend materiaal.
5. Durft fouten te maken.
6. Durft stout gevonden te worden.

Met betrekking tot zelfvertrouwen hebben:
1. Komt met plezier naar het kindercentrum.
2. Durft zich te laten zien of horen.
3. Gaat uitdagingen aan en durft risico’s te nemen.
4. Komt voor zichzelf op.
5. Weet van zichzelf wat het wel en niet (goed) kan.

De betrokkenheid, volgens de definitie van KIJK!, is minimaal 3 –3,5.